Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.
 2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

Każda osoba odwiedzająca stronę dsv.com.pl staje się automatycznie jej Użytkownikiem i przekazuje dane dotyczące swojej tożsamości. Strona dsv.com.pl została przygotowana i jest administrowana przez DSV BOKUNIEWICZ JANKOWSKI SP. J. z siedzibą w Gdyni, Plac Kaszubski 8 (dalej DSV lub „Administrator”).

Wszelkie treści znajdujące się na stronie dsv.com.pl chronione są prawem autorskim lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Wszelkie treści zamieszczone na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

DSV Bokuniewicz Jankowski SP. J. szanuje prawo do prywatności Użytkowników swoich serwisów, w szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Działania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem wszelkich danych Użytkowników są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone również zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisów w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą zostać dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od partnerów DSV Bokuniewicz Jankowski SP. J. (dalej „Partnerzy”), tj. stronom trzecim, z którymi DSV Bokuniewicz Jankowski SP. J. współpracuje bezpośrednio lub pośrednio, na przykład od strony technologicznej (np. Google, Facebook), reklamowej czy usługowej.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych dotyczących Użytkowników, gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest: DSV BOKUNIEWICZ JANKOWSKI SP. J., NIP: 584 020 15 13, REGON: 190495971, KRS: 0000894234, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY z siedzibą w Gdyni, Plac Kaszubski 8. W ramach poszczególnych usług Serwisów zdarza się, że informacje przekazywane są również Partnerom.

Wobec powyższego Administratorami danych Użytkownika mogą być Partnerzy DSV BOKUNIEWICZ JANKOWSKI SP. J. w ramach skorzystania przez Użytkownika z ich usług za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dotyczy to dostosowania oferty reklamowej, procesu realizacji wysyłek czy obsługi płatności.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy jedynie dane, które Użytkownik podaje lub pozostawia w ramach korzystania z poszczególnych usług Serwisu. Są to przede wszystkim dane, które Użytkownik podaje w ramach formularzy, jak również dane, które pozostawia w ramach poruszania się po Serwisie, czyli m.in. te, które pozostawia w tzw. plikach Cookies lub te które przekazuje w trakcie kontaktu z Administratorem.

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy również zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą m.in. publicznego adresu IP urządzenia końcowego z którego nadeszło zapytanie, czas nadejścia zapytania; liczby wysłanych przez serwer danych, adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik; informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Osoby niepełnoletnie

Osoby niepełnoletnie (przed ukończeniem 18 roku życia) nie mogą przesyłać do DSV BOKUNIEWICZ JANKOWSKI SP. J. żadnych informacji bez zgody rodziców bądź opiekunów prawnych. Bez takiej zgody nie wolno im też dokonywać zamówień ani przeprowadzać żadnych innych transakcji, chyba, że na takowe zezwalają obowiązujące przepisy prawa.

Cele, podstawy oraz okres przetwarzania

 1. Art.6 ust.1 lit. b) RODO Podjęcie kontaktu z Administratorem. Użytkownik, może się skontaktować z Administratorem. Dane osobowe będą przetwarzane po to, aby zrealizować kontakt. Przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Po realizacji dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Art.6 ust.1 lit. a) RODO W celu przesyłania informacji handlowych na wskazany adres e-mail lub nr telefonu. Przesłanie informacji handlowych polega na tym, że na wskazany dane przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub nr telefonu zostaje przekazana informacja handlowa lub marketingowa (m.in. w formie newsletter, sms). Przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przez Użytkownika zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Art.6 ust.1 lit.c) RODO W celu realizacji obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych). Chodzi o realizację obowiązków spoczywających na Administratorze danych na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Do czasu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych (m.in. podatkowych). Po wskazanym okresie dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Art.6 ust.1lit. c) RODO W celu wykonania obowiązków związanych z realizacją uprawnień podmiotu danych wskazanych w RODO. Dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby żądającej. Do czasu realizacji uprawnień podmiotu danych (Użytkownika) oraz po tym terminie przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Serwisie. Chodzi m.in. o zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do Serwisu i rozprowadzaniu złośliwych kodów, treści, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu Serwisu. Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń np. związanych z naruszeniem reguł bezpieczeństwa w Serwisie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Czy istnieje obowiązek podania danych przez Użytkownika?

Podanie jakichkolwiek danych osobowych w Serwisie jest całkowicie dobrowolne jednak może okazać się niezbędne do realizacji konkretnych usług lub żądań Użytkownika.

Odbiorcy danych

Dane dotyczące Użytkownika gromadzone z wykorzystaniem Serwisu mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je zarówno na zlecenie DSV BOKUNIEWICZ JANKOWSKI SP. J., w tym m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom obsługującym płatności czy dostawę towarów jak i innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminów.

Uprawnienia Użytkownika

Wobec przetwarzania danych Użytkownika przysługują mu konkretne uprawnienia. Każdy Użytkownik Serwisu posiada prawo do:

 • wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych
 • sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia
 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Prawo cofnięcia zgody

Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody może on dodatkowo skorzystać z prawa cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem.

Prawo do przeniesienia danych

Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) Użytkownik może dodatkowo skorzystać z prawa do przeniesienia dotyczących go danych.

Realizacja uprawnień

Wszelkie wnioski lub żądania Użytkownika są realizowane niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od momentu otrzymania stosownego wniosku lub żądania.

Uprawnienia Administratora

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na stronie internetowej informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem, chyba, że odpowiedzialność taka wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów szeroko rozumianego prawa konsumenckiego. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych modyfikacji zawartości Strony, w tym niniejszej noty prawnej. W szczególności Administrator jest uprawniony do poprawiania zamieszczonych na Stronie informacji, aktualizacji danych lub usuwania konkretnych treści, także bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

Pliki cookies

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookies oznaczają dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych strony dsv.com.pl Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony przez Użytkownika. Administrator korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość strony i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług. Używanie cookies umożliwia Administratorowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania ze strony przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji strony do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z serwisu, tworzenia statystyk oglądalności podstron strony, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

W celu umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z funkcjonalności serwisów zintegrowanych z Serwisem. Każdy z partnerów określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania przez nich plików Cookies.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

Dane kontaktowe

Wnioski indywidualne dotyczące realizacji uprawnień Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach usług Serwisu prosimy kierować pod adresem dsv.com.pl